Alla medborgare i vår kommun har rätt att känna sig trygga både i den offentliga miljön och i sina egna hem. Vi vill säkra tryggheten i hela kommunen. Ingen ska behöva undvika eller känna obehag inför att gå en kvällspromenad, ta vägen förbi torget, besöka biblioteket, eller ta en busstur. Vi måste även skapa trygghet i och runt centralstationen som idag upplevs som en otrygg plats för många.

Platser som är öde på kvällar och nätter upplevs ofta som särskilt otrygga, här har vi i samhällsplaneringen ett ansvar att rusta upp dessa områden med bra belysning och
”tryggare” utformning av våra offentliga miljöer. Vi vill även ha fler trygghetsvandringar där våra medborgare bjuds in att delta på rundvandring där otrygga platser pekas ut för att dessa sedan ska kunna åtgärdas. Snabb borttagning av klotter och skräp bidrar också till att Härnösand kan upplevas som en trevligare och tryggare plats.

Vi vill stärka preventiva insatser för unga som är i riskzonen för kriminalitet eller missbruk. Insatser för dessa människor innebär inte bara ett mer hälsosamt liv för den enskilde, utan också att den relaterade brottsligheten kan minska. Vi vill också att särskilda insatser i samarbete med polisen genomförs mer frekvent riktat mot unga brottslingar så att fortsatta kriminella handlingar försvåras och att en väg ut ur kriminalitet och utanförskap erbjuds dem. I samverkan med både polisen och frivilligorganisationer vill vi utveckla brottsförebyggande åtgärder i vår kommun. För i vår stad ska alla känna sig trygga.

Moderaterna vill:

– att det betonas trygghet i stadsplaneringen, levande centrum med människor i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott
– att nedskräpning, graffiti och annan likartad förstörelse i kommunen snarast ska saneras
– att tryggheten i skolorna ska öka
– att det inrättas insatser för att bryta utanförskap genom jobb och sysselsättning
– att vi ställer oss positiva till kameraövervakning av otrygga områden
– att kommunens samverkan med polisen förstärks