Insyn

Härnösands medborgares inflytande och insyn i de kommunala verksamheterna är oerhört viktigt. Den politiska processen måste bli mer öppen. Debatter och diskussioner skall i så liten utsträckning som möjligt ske i slutna rum, och förslag i viktiga frågor skall redovisas i god tid så att en diskussion kan ske också ute i samhället innan beslut fattas.

Under lång tid har utvecklingen gått i motsatt riktning. Fler och fler beslut fattas i nämnder och styrelser utan transparens. Allt färre beslut fattas i kommunfullmäktige, den enda församling dit medborgarna har tillträde och det organ som enligt kommunallagen skall fatta alla beslut av större vikt och strategisk betydelse.

Effektivitet

Alla organisationer behöver ständigt kritiskt granskas för att effektivitet och kvalitet ska kunna upprätthållas. En kommun har en oerhört komplex uppgift med många åtaganden att fullgöra och regelverk att följa. Vi tror att grunden för en effektiv kommunal verksamhet med positivt resultat förutsätter en stabil, stark och tydlig styrning och ledning.

Vi vill ta tillvara på personalens kompetens och vilja att nå bra resultat. Med tydliga mål och strategiska beslut ska kommunens olika verksamheter få uppdragen att effektivisera. Det är på fältet som professionen och kunskaperna finns.

Ett annat sätt att effektivera Härnösands kommuns verksamhet är att begränsa antalet mål och policys. Dessa tynger den redan tungrodda kommunala byråkratin och begränsar kommunens utveckling. Kommunens mål och indikationer ska därför kvalitetssäkras genom att göra dem få, kortfattade och relevanta.

Moderaterna vill:

– att fler frågor förs upp till kommunfullmäktige
– att budgetdirektiven skall fastställas av kommunfullmäktige
– att direktiven för och beslut om investeringsplan skall beslutas av kommunfullmäktige
– att antalet mål och indikationer i kommunen ska begränsas och kvalitetssäkras
– att fler allmänpolitiska debatter ska hållas i kommunfullmäktige
– att nämndernas möten ska i större utsträckning ska vara öppna för allmänheten
– att den kommunala organisationen på ett strukturerat sätt och med personalens inblandning ska effektivisera sin verksamhet