Härnösands kommun ligger långt fram när det gäller miljö- och klimatarbete. Det är vår ambition att bibehålla den positionen. En god närmiljö främjar god hälsa och är en viktig del i Härnösands attraktionskraft för boende och företagsetablering samtidigt som vi bidrar till en bättre värld.

Det är viktigt att tillse att till exempel vårt dagvattensystem kan hantera eventuella ökade regnmängder, samt att våra strandlinjer och kajer är rustade för en eventuell höjning av havsnivåerna.

Moderaterna vill:

– att arbetet med energieffektiviseringen fortsätter
– att arbetet med att minska kemikalieanvändningen fortsätter
– att arbetet med att minska kollektivtrafikens och transporternas miljöpåverkan fortsätter
– att ett klimatperspektiv ingår som ett kriterium vid upphandlingar
– att vi minskar pappersanvändandet i kommunen genom e-tjänster
– att avfallstaxan regleras så att det ytterligare lönar sig att källsortera
– att kommunen ska ha långsiktiga mål om att verksamheten inte ska vara klimatpåverkande