Den lokala ekonomiska   politiken   ska   skapa   förutsättningar   för   ett   växande näringsliv och en positiv livssituation för kommunens invånare. Vi ser många och bra förutsättningar för företag som i sin tur skapar en positiv spiral med ett brett utbud av service och jobb. Detta tillgodoser både invånarnas och företagens behov, vilket i sin tur ytterligare förbättrar det lokala företagsklimatet, vilket genererar fler arbetstillfällen i kommunen.

Vi vill att kommunen ska ha ordning och reda på ekonomin genom att årligen ha ett resultat på minst 3 % och inte investera mer än vad det finns utrymme för. Om kommunen måste låna pengar för att finansiera större investeringar tycker vi det är viktigt att detta sker på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt med en tydlig amorteringsplan.

Vi ska sänka skatten i Härnösand. Vi är bland de 20 kommuner i Sverige med högst kommunalskatt. Det borde innebära att vi ska vara topp 20 i landet vad gäller kvaliteten på våra välfärdstjänster, men så är inte fallet. Vi är övertygade om att det finns en stor förbättringspotential.

Kommunen har många kostnadsdrivande verksamheter i egen regi. Det krävs en översyn av all verksamhet för att kunna kontrollera att varje skattekrona används ansvarsfullt och effektivt. Nollbasbudgetering är ett av många verktyg för att få en överblick över ekonomin och verksamheterna. En starkare ekonomi ger möjlighet att prioritera bl.a. vård, skola och omsorg. Ett lägre skattetryck gör Härnösand attraktivare för t.ex. företagare och gynnar inflyttning, vilket leder till fler jobbtillfällen och genererar skatteintäkter.

Moderaterna vill:

– att kommunens tillgångar ses över, vad ska behållas och vad ska avyttras
– att ett årligt överskott på 3 % av skatter och statsbidrag ger ett högre investeringsutrymme och god ekonomisk hushållning
– att ekonomistyrningen och delegationsordningen ses över
– att frågor av stor ekonomisk betydelse i större utsträckning ska föras upp i kommunfullmäktige
– att budgetdirektiven ska fastställas av fullmäktige
– att direktiven för och beslut om investeringsplan ska beslutas av fullmäktige
– att minst en nollbasbudgetering genomförs per mandatperiod för att på så sätt få en total genomlysning av kommunens kostnader
– att avkastningen från pensionsstiftelsen ska användas i första hand till nya åtaganden