I ett Moderatstyrt Härnösand ska vi erbjuda medborgare, företagare och besökare ett mer levande, attraktivt och tillgängligt centrum. Vi vill att centrum ska vara aktivt både på dagar och på kvällar, året runt. Vår vision är att det ska finnas ett brett och varierat utbud av handel, servicetjänster, näringsidkare, föreningsliv, kultur, både lokala-, nationella- och internationella evenemang.

I och runt vårt centrum är kulturen, fritidsaktiviteter och de gröna värdena betydelsefulla och de spelar en stor roll. Vi vill arbeta aktivt tillsammans med näringslivet för att skapa trevliga aktiviteter i och runt centrum som gör vår kommun levande. Vi lyfter fram ortens olika identiteter, karaktärer och värden för att skapa starka platsvarumärken för kommunens centrum som kan paketeras och kommuniceras till dess målgrupper. Vi tror också att ju mer egenmakt näringsidkarna i centrum får att utveckla sin gemensamma arena -desto bättre kan utvecklingen bli.

En handelsstrategi kan hjälpa oss att utveckla centrum. Strategin ska vara en överenskommelse om hur man ser på frågor som hur vi skapar förutsättningar för handeln, handelsstrukturer och handelsindex. I strategin ska vi sätta upp gemensamma mål och visioner, komma till rätta med hur vi kan bibehålla ett levande centrum över tid. För att handelsstrategin ska vara verkningsfull och aktuell måste olika aktörer med olika perspektiv engageras i framtagandeprocessen. Fastighetsägare, köpmän, konsumenter och kulturlivet agerar utifrån olika preferenser, detta ska därför noggrant beaktas i den nya strategin. Den ska sedan ge stöd för kommunala beslut och ses som ett hjälpmedel i stadsplaneringen i centrum. Den nya strategin skall gälla för perioden 2024–2027. Framtagningen görs i samråd mellan kommun, fastighetsägare och näringslivet under 2023.

Moderaterna vill:

– att de olika aktörerna i kommunen fås att samverka mot en vision och gemensamma mål
– att det skapas samsyn på centrumutvecklingsarbetet mellan privat och offentlig verksamhet
– att det skapas en handelsstrategi som är en överenskommelse mellan kommunen och näringsidkarna i centrum
– att det ses över infrastrukturen för att tillgängliggöra stadens centrum på ett bättre sätt
– att det ges en mer inbjudande bild av Härnösands centrum
– att det skapas ett mer levande torg genom att utveckla utemiljön, möjliggöra för uteserveringar, pop-up scener, torghandel etc.
– att en central, bemannad turistbyrå återinförs
– att parkeringarna vid Bolagsbryggan blir kvar. Viktigt för handeln med närhet till centrum
– att det ges möjlighet till mer flexibla öppettider i centrum