Omsorgen om Härnösands medborgare är för oss Moderater högt prioriterad. Vi har en av landets högsta skattesatser och vi är övertygade om att skattekronorna kan användas effektivare för att få en bättre, tryggare och säkrare vård i Härnösands kommun.

För att äldre skall få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser. Redan i dag är det många äldre personer som lever ett mer begränsat liv än vad de skulle behöva. Alla skall ha tillgång till god vård, rehabilitering och omsorg och samtidigt bemötas med respekt och tillförsäkras den hjälp och det stöd de är i behov av.

Forskning visar att med regelbunden fysisk aktivitet på äldre dagar bibehålls både muskelstyrka, balans och koordination. Förebyggande vård är kostnadseffektivt, det är ett faktum och vi ska eftersträva ett sådant arbetssätt.

Personalen skall ha rätt vårdutbildning och som lägst undersköterskeutbildning. Många anställda har idag bristande kunskap i svenska språket, vilket kan leda till missförstånd, bristande dokumentation samt svårigheter att förstå vårdtagaren. Vi måste ta ansvar för att vår personal har den språkliga kompetens som behövs.
Vår kommun ska erbjuda den bästa äldrevården i Sverige. De som är äldre i dag byggde Härnösand i går. En betydelsefull tillvaro kan innebära basala saker som att kunna välja vilken mat som hemtjänsten levererar, bibehålla sina kroppsliga funktioner för mer självständighet och att få vistas utomhus. Vi ska organisera verksamheten så att våra äldre får möta samma personal i största möjliga utsträckning. Det skapar igenkännandets trygghet. Personalen måste få ökat inflytande på verksamheten, det är de som känner de som bor där och vet deras behov.

Många äldre vill flytta från sin villa till en lägenhet. Här har Härnösandshus ett viktigt ansvar att kunna tillhandahålla lägenheter för seniorer till konkurrenskraftiga priser.
Vi har en växande befolkning av äldre och siffran kommer enligt prognos fortsätta att stiga fram till 2034. Både våra särskilda boenden och hemtjänsten står inför ekonomiska svårigheter som måste lösas. Kommunen planerar att bygga ett nytt särskilt boende med 40 platser – men kommer det att räcka? Den frågan måste vi ställa oss. Fler trygghetsboende och korttidsplatser behövs. Vårdtagare och anhöriga far illa med långa väntetider till ett boende och de som har behov av avlastning. Vi behöver platser för de som akut behöver avlastning. Vi måste se till att köerna kortas och ha ständig uppdatering på antalet sökande till boendena. Med den ökning av äldre måste vi förbereda oss för att kunna sörja för de behov som kommer att uppstå.

Alla är vi olika och det är alltid vår utgångspunkt i politiken. Valfrihet att få välja hemtjänstutförare, boende och servicetjänster skall vara en självklarhet. Kvaliteten på omsorgen skall alltid ligga i det främsta rummet. Vår bestämda uppfattning är att konkurrens resulterar i effektivisering och ökad kvalitet. En mångfald av aktörer kommer
att öka kvalitet och vara kostnadseffektivt. Därför vill vi att LOV (lagen om valfrihetssystem) skall tillämpas. Kvaliteten ökar när fler aktörer konkurrerar och frukten av mångfalden är friheten att välja för medborgarna i Härnösand.

Uppföljning och granskning av verksamheterna måste fungera bättre oavsett driftsform. Det finns ingen tradition i Härnösands kommun att granska sin egen verksamhet, vilket vi måste bli bättre på för att få den bästa och tryggaste vården.

Vidare anser vi det extremt viktigt att organisationer som företräder den äldre gruppen Härnösandsbor har möjlighet att lämna synpunkter då beslut skall tas som berör dem.

LSS – boende

Moderaterna vill att kommunen ska kunna erbjuda boende i den egna kommunen för alla våra invånare, bra för individen men även ekonomiskt hållbart.

Moderaterna vill:

– att det skall vara en självklarhet för omsorgstagarna att själva få välja boende, utförare av hemtjänst, leverantör av mat och andra servicetjänster
– att trygghetsboende och avlastningsplatser byggs
– att fysisk aktivitet skall främjas på våra boenden
– att forskningsbaserad vård – och omsorgsinsatser ska genomföras
– att teambaserat arbetssätt påskyndas för att effektivisera vården med tanke på ”Nära Vård” som skall genomföras nationellt
– att inga seniorer ska behöva vänta på att få äldreboende
– att utbildning av personalen prioriteras