Kultur är något som kommer ur människors möten och skapar en kreativitet som är nödvändig för samhällets utveckling och är en hörnsten för vår demokrati och frihet. Vi vill att kulturen skall var fri och inte styras av politiken. Kulturens arbete i landet bedrivs i stora delar av ideella föreningar och organisationer. Föreningarnas huvudsakliga inkomstkällor är idag kommunens olika former av bidrag och stöd. Kommunen ska lägga grunden för att alla invånarna ska få tillgång till kultur. Kultur som bekostas av kommunen ska komma alla till del. De kulturföreningar som får bidrag från kommunen ska följa de riktlinjer och policys som finns upprättade. Det behövs fler nationella och internationella samarbeten för att lyfta kulturlivet till nya nivåer.

Moderaterna vill:

– att vi utvecklar samarbetet med våra kulturföreningar
– att vi verkar för att Kapellsbergs musikskola blir en musikhögskola
– att attraktionskraften på evenemangen som genomför i kommunen ökar