En varierad och stimulerande fritid med stor valfrihet är en viktig förutsättning för att Härnösand skall upplevas som en attraktiv plats att bo och verka i. Föreningslivets insatser är en oumbärlig del i fritidsverksamheterna. En kontinuerlig dialog med föreningslivet är därför viktig. Samarbetet med föreningslivet i drift och skötsel av anläggningar bör utvecklas, dels för att bättre möta medborgarnas behov, dels för att kunna bromsa kostnadsutvecklingen. Samtidigt får inte kommunen ofördelaktigt gynna vissa föreningar. Idrottsanläggningar är viktiga för Härnösands attraktionskraft.

De föreningar som erhåller föreningsbidrag och andra typer av stöd från kommunen ska ha krav på sig att upprätta en likabehandlingsplan och följa grundläggande demokratiska värderingar Om kraven som ställs inte efterföljs kan bidragen eller stöden dras tillbaka.

Dessutom vill vi moderater att möjligheterna till spontanidrott i Härnösand ska bli fler, vi vill att grönytorna i centrum ska göras mer trivsamma, tillgängliga och användbara. Detta vill vi göra för att öka ”rörelsen” i centrum. Samtidigt vill vi värna de platser för fritidsaktiviteter som finns utanför Härnösands centrum.

Moderaterna vill:

– att samarbetet med föreningslivet förbättras
– att vi medverkar till att attraktiva kultur-, idrotts- och föreningsarrangemang hålls i Härnösand
– att ändamålsenliga och funktionella fritidsanläggningar erbjuds