Vi ska ha Sveriges bästa skola. Det ska inte spela någon roll vilken skola du går på i Härnösands kommun, alla ska få samma möjligheter till en skolgång som är jämlik. Då menar vi rätten till lugn och ro i klassrummet, rätten till den hjälp och utmaning som den individuella eleven behöver. Alla elever, oavsett på vilken skola den går, ska ha till exempel möjlighet till friluftsdagar, teaterbesök och simundervisning. Skolans huvuduppgift är att rusta eleverna för framtiden, detta gäller oavsett skolform. Alla elever skall bli sedda och ges möjlighet att nå sina mål. Det är aldrig varifrån en elev kommer som är det viktiga, det viktiga är vart man är på väg. Elever ska ha möjlighet att påverka sin skolgång i den utsträckning det är möjligt. Barnkonventionen är nu lag och den ska efterlevas.

Tidiga språkinsatser i förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i skolan. Förskolan är den tidigaste möjligheten att verka kompensatoriskt och förbereda barn för grundskolan. Därför vill vi se särskilda språkinsatser i förskolan, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden eller i områden med hög andel barn till nyanlända. Språkinsatserna ska även vara prioriterade i grundskolan för de som inte har svenska som modersmål.

Pedagogerna skall ges förutsättningar att ägna sig åt sitt huvuduppdrag att undervisa. De behöver få ökad tid för undervisningen i klassrummen och mindre tid för administration. Vi Moderater vet att lärarassistenter och elevassistenter gör stor skillnad och är en bra hjälp för det pedagogiska arbetet. Det ska finnas möjlighet till vidareutbildning samt karriärutveckling.

Ett tydligt föräldraansvar– det är delat ansvar att uppfostra barn och unga, det är föräldrarnas och skolans gemensamma ansvar. Det ansvaret behöver tydliggöras tidigt i skolsystemet så att skolan kan fokusera på kärnuppdraget – kunskapen. För oss är det en viktig skiljelinje att dra, för att alla samhällsproblem inte är skolans att lösa. Forskning visar att föräldrars engagemang är centralt för hur elevernas lyckas i skolan. Skolan kan göra mycket – men inte allt. Därför behöver föräldraansvaret i Härnösands skolor utökas och tydliggöras.

Moderaterna står bakom det fria skolvalet och ser positivt på etablerandet av friskolor. Både den kommunala skolan och friskolor ska hålla hög standard och verka på samma villkor. Att skolmiljön är trygg är en förutsättning för barn och ungdomar att lyckas i skolan. Nolltolereras mot mobbing i våra skolor ska råda. Att förebygga kränkningar och trakasserier är en prioriterad uppgift. En god elevhälsa är nödvändig, där vill vi förstärka våra insatser mot psykisk ohälsa bland unga i Härnösand. De elever som hamnar utanför och drabbas av mobbning eller psykisk ohälsa måste omedelbart få rätt stöd.

Moderaterna vill:

– att särskolan ges nödvändiga resurser för att lyckas med sitt uppdrag
– att samtliga elever oavsett årskurs ska erbjudas minst 2 timmars fysisk aktivitet i veckan
– att det skapas en trygg och god arbetsmiljö inom kommunens skolor
– att matematik och svenskundervisningen stärks inom förskolan och grundskolan
– att sommarskola erbjuds för de elever som är i behov av det
– att entreprenörskurser och/eller UF-företagande aktivt fortsätter att erbjudas på samtliga gymnasieprogram
– att elevers inflytande blir högre och att vi lyssnar på deras idéer, tankar och erfarenheter
– att eleverna får möjlighet att påverka skolmatens utformning gällande smak och sammansättning
– att eleverna, där de kan påverka, erbjuds plats i de forum där de kan påverka sin skolgång.