Politiken

Vi företräder partiets politik och värnar om frihet under ansvar.

Människan är utgångspunkten för Nya Moderaternas politik. Våra värderingar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara.

____________________________________________________________________________________________

Nedan följer vårt aktuella manifest för åren 2018-2022. Moderaternas valbroschyr är en lättläst kortversion av manifestet. Dessutom finns Moderaternas nationella valmanifest sammanfattat på arabiska. Fler översättningar finns att läsa på moderaterna.se.

Moderaternas broschyr 2018

Valmanifest 2018 Sammanfattning Arabiska

Nya Moderaterna är ett liberalkonservativt politiskt parti.
Liberalkonservatism handlar om en helhetssyn på samhället, vilket inte innebär en kompromiss mellan två motstridiga ideologier, utan en helhetssyn på samhället där politikens roll enbart är att tillhandahålla ett ramverk medan fria medborgare formar samhällsutvecklingen. Det skiljer den från socialliberalismen som ser politiken som drivande i samhällsutvecklingen och inte drar sig för att reglera människors privatliv. För oss Moderater är individen viktigare än kollektivet och individens frihet och självbestämmande är grundstenarna i vår liberalkonservativa idé. Den individuella friheten kräver dock ett eget ansvar och får inte inskränka någon annans frihet eller möjligheter. Den liberalkonservativa ideologin har också en social dimension; ingen ska lämnas utanför, en grundläggande trygghet och jämställdhet är en självklarhet.

Politikens uppgift är att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att dessa mål skall kunna förverkligas.

 

Demokrati och organisation

 

Insyn

Härnösands medborgares inflytande och insyn i de kommunala verksamheterna är oerhört viktigt. Den politiska processen måste bli mer öppen. Debatter och diskussioner skall i så liten utsträckning som möjligt ske i slutna rum, och förslag i viktiga frågor skall redovisas i god tid så att en diskussion kan ske också ute i samhället innan beslut fattas.

Under lång tid har utvecklingen gått i motsatt riktning. Fler och fler beslut fattas i nämnder och styrelser utan transparens. Allt färre beslut fattas i kommunfullmäktige, den enda församling dit medborgarna har tillträde och det organ som enligt kommunallagen skall fatta alla beslut av större vikt och strategisk betydelse.

 

Effektivitet

Alla organisationer behöver ständigt kritiskt granskas för att effektivitet och kvalitet ska kunna upprätthållas. En kommun har en oerhört komplex uppgift med många åtaganden att fullgöra och regelverk att följa. Vi tror att grunden för en effektiv kommunal verksamhet med positivt resultat förutsätter en stabil, stark och tydlig styrning och ledning.

Vi vill ta tillvara på personalens kompetens och vilja att nå bra resultat. Med tydliga mål och strategiska beslut ska kommunens olika verksamheter få uppdragen att effektivisera. Det är på fältet som professionen och kunskaperna finns.

Ett annat sätt att effektivera Härnösands kommuns verksamhet är att begränsa antalet mål och policys. Dessa tynger den redan tungrodda kommunala byråkratin och begränsar kommunens utveckling. Kommunens mål och indikationer ska därför kvalitetssäkras genom att göra dem få kortfattade och relevanta.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– föra upp beslut i viktiga frågor till kommunfullmäktige

– budgetdirektiven skall fastställas av kommunfullmäktige

– direktiven för och beslut om investeringsplan skall beslutas av kommunfullmäktige

– antalet mål och indikationer i kommunen ska begränsas och kvalitetssäkras

– temadebatter ska hållas i kommunfullmäktige

– nämndernas möten ska i större utsträckning vara öppna för allmänheten

– den kommunala organisationen ska på ett strukturerat sätt och med personalens inblandning effektivisera sin verksamhet

 

 

Härnösands ekonomi

Den lokala ekonomiska politiken ska skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och livssituation för kommunens invånare. Vi ser att många och bra förutsättningar för företag som i sin tur skapar en positiv spiral med ett brett utbud av service och jobb. Som tillgodoser både invånarnas och företagens behov, vilket i sin tur ytterligare förbättrar det lokala företagsklimatet, vilket genererar fler arbetstillfällen i kommunen.

Vi vill att kommunen ska ha ordning och reda på ekonomin genom att årligen ha ett resultat på 4 % och inte investera mer än vad det finns utrymme för. Om kommunen måste låna pengar för att finansiera större investeringar tycker vi det är viktigt att detta sker på ett ekonomiskt och ansvarsfullt sätt med en tydlig amorteringsplan.

Vi vill på sikt sänka skattetrycket i Härnösand. Vi är bland de 10 kommuner i Sverige med högst kommunalskatt. Det borde innebära att vi ska vara topp 10 i landet vad gäller kvaliteten på våra välfärdstjänster, men så är inte fallet. Vi är övertygade om det finns en stor förbättringspotential.

Kommunen har många små och stora komplexa verksamheter i egen regi. Det krävs en översyn av all verksamhetför att kunna kontrollera att varje skattekrona används ansvarsfullt och effektivt. Nollbasbudgetering är ettav många verktyg för att få en överblick över ekonomin och verksamheterna. En starkare ekonomi ger möjlighet att prioritera bl.a. vård, skola och omsorgoch ett lägre skattetryck gör Härnösand attraktivare för t.ex. företagare, inflyttning vilket leder till flerjobbtillfällen och ökade skatteintäkter.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– se över kommunens tillgångar, vad ska behållas och vad ska avyttras

– ett årligt överskott på 4 % av skatter och statsbidrag ger ett högre investeringsutrymme och god ekonomisk hushållning

– ha ambitionen och viljan att på sikt sänka skattetrycket i Härnösands kommun

– se över ekonomistyrningen och delegationsordningen för att kunna utkräva ansvar

– frågor av stor ekonomisk betydelse ska i större utsträckning föras upp i kommunfullmäktige

– budgetdirektiven ska fastställas av fullmäktige

– direktiven för och beslut om investeringsplan ska beslutas av fullmäktige

– genomföra minst en nollbasbudgetering per mandatperiod för att på så sätt få en total genomlysning av kommunens kostnader

– avkastningen från pensionsstiftelsen ska användas till att säkra upp kommunens pensionsskuld

 

 

Skola

Skolan är något som berör alla. Det är ett av de viktigaste områdena för oss moderater. Förutom själva utbildningen skapar skolan också socialhälsa, integration och en start i kommande yrkesliv. Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola.

Härnösands skolor ska ha sin grund i kunskap och vetenskap som ska gälla för alla barn och unga. Elever ska bemötas efter sina individuella behov. Skolans huvuduppgift är att rusta eleverna för framtiden. Alla elever skall bli sedda och ges möjlighet att nå sina mål. Det är aldrig varifrån en elev kommer som är det viktiga, det viktiga är var man ska. Pedagogerna skall ges förutsättningar att ägna sig åt sitt huvuduppdrag att undervisa.

Att vara lärare är ett viktigt jobb i samhället och det är angeläget att lärarna själva upplever det. De behöver få ökad tid för undervisningen i klassrummen och mindre tid för administration. Till det behöver skickliga lärares ges möjlighet att göra karriär inom läraryrket. Ledarskapet för skolan och målen för vad lärarna förväntas leverera ska vara tydliga. Ordning och reda i ledning och styrning är en förutsättning och vi vill fortsätta arbetet med att utveckla skolan och framför allt arbetsmiljön.

Skolan ska värna och verka för att eleverna kommer ut i jobb eller till vidareutbildning som i sin tur leder till jobb. Därför behöver kopplingen till arbetsmarknaden bli tydligare och vilka möjligheter till jobb som finns. Entreprenörskap ska vara en naturlig del av lärandet där eleverna uppmuntras till kreativitet och uppfinnande.

Moderaterna står bakom det fria skolvalet och ser positivt på etablerandet av friskolor. Både den kommunala skolan och friskolor ska hålla hög standard och verka på samma villkor.

Att skolmiljön är trygg och att det råder ordning i klassrummen är en förutsättning för lärande. Mobbning ska aldrig tolereras i våra skolor. Att förebygga kränkningar och trakasserier är en prioriterad uppgift. En god elevhälsa är nödvändig. Vi vill förstärka arbetet mot psykisk ohälsa bland unga i Härnösand.De elever som hamnar utanför och drabbas av mobbning eller psykisk ohälsa måste omedelbart få rätt stöd. De insatser vi gör för våra unga får vi tillbaka tusenfalt i framtiden.

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– värna en stimulerande ute-och inomhusmiljö på våra kommunala förskolor
– införa karriärtjänster för förskollärare
– värna att barngrupperna i våra förskolor är välfungerande med hänsyn till gruppernas storlek -skolval till grundskolan ska göras obligatoriska
– friskoleetableringar ska uppmuntras
– göra skolan till en modern miljö där ny teknik är en självklarhet för pedagogiken
– skapa en trygg och god arbetsmiljö i Härnösands kommuns skolor
– stärka matematikundervisningen i grundskolan
– öka elevernas fysiska aktivitet i skolan

– erbjuda sommarskola i årskurs 8 och 9 för de elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet

– ge rektorerna förutsättningar för att stärka sitt pedagogiska ledarskap
– erbjuda tillgänglighet och kvalitet inom elevhälsan
– aktivt erbjuda entreprenörskurser och/eller UF-företagande på samtliga gymnasieprogram

 

Ungdom

Ungdomar är vår av framtid. Om ungdomstiden i Härnösand upplevs som positiv ökar benägenheten att leva och verka här även som vuxen. I skolan tillbringar ungdomar den absolut största delen av sina liv, så ska det fortsätta. Men även utanför skolan krävs det att vi gör insatser för våra unga. Möjligheten för ungdomar att få sommarjobb och extrajobb ska ökas genom en bättre kontakt med det lokala näringslivet. Genom ett samarbetsnätverk med lokala företag vill vi skapa en kontaktyta där ungdomar kommer i jobb, får lära sig att ta ansvar och får arbetslivserfarenheter för livet. Vi tror att det är väldigt viktigt att redan som ung få komma in på arbetsmarknaden, det ökar chansen till arbete senare i livet. Ungdomsarbetslösheten i Härnösand är för hög, vilket är oacceptabelt om vi ska vara en kommun i framkant.

Trygghet bland ungdomar är en viktig faktor. Nolltolerans mot mobbning och rasism är en självklarhet för oss moderater. Både i skolan, på fritidsgården och i föreningslivet. Skolan har en viktig uppgift i att erhålla en trygg skolmiljö och i att motverka ohälsa bland unga. Alla skolor och elever ska ha tillgång till skolsköterska och kurator.

Alla ungdomar ska visas respekt och bemötas på ett värdigt sätt i kommunens verksamheter oavsett kön, sexuell läggning, var du kommer ifrån eller vilka funktionsnedsättningar du har.

Kommunens verksamhet för fritidsgårdar bör planeras om. Tiderna förändras och så gör även ungdomars fritidsintressen och vanor att besöka fritidsgårdar. Vi vill utveckla de fritidsgårdar, fritidsanläggningar som ungdomar i större utsträckning befinner sig på; Kåken, Högslätten, Bondsjöhöjdens IP, Hästsportsarenan, m.fl.

Vi vill att ungdomars inflytande och politiska intresse ska växa, på riktigt. Inte bara genom tomma ord och löften om medbestämmande. Tillexempel så vill vi tillåta politiska ungdomsförbund vars moderpartier finns representerade i fullmäktige att besöka gymnasiet för kampanjer. Förutom det så vill vi ta fram ett digitalt verktyg där ungdomar ges möjlighet att lämna förslag och åsikter om kommunen, exempel på sådana verktyg finns i andra kommuner därför behöver inte hjulet uppfinnas på nytt.

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– skapa trygga offentliga miljöer för barn och unga

– bekämpa mobbning, rasism och utanförskap bland unga

– skapa nätverk mellan unga och företag för att skapa kontakter till arbetsmarknaden

– verka för att våra gymnasieungdomar får sommarjobb under sommarlovet

 

Vård och omsorg

Omsorgen om Härnösands medborgare är för oss moderater högt prioriterad. För att äldre skall få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser. Redan i dag är det många äldre personer som lever ett mer begränsat liv än vad de skulle behöva. Alla skall ha tillgång till god vård, rehabilitering, och omsorg och samtidigt bemötas med respekt och tillförsäkras den hjälp och det stöd de är i behov av.

Vår kommun ska erbjuda den bästa äldrevården i Sverige. De som är äldre idag byggde Härnösand igår. En betydelsefull tillvaro kan innebära basala saker som att kunna välja vilken mat som hemtjänsten levererar att få hjälp att stå upp en stund och få lite frisk luft. Det kan också innebära möjligheten att välja boende.Många äldre vill flytta ifrån sin villa till en lägenhet. Här har Härnösandshus ett viktigt ansvar att kunna tillhandahålla lägenheter för seniorer till konkurrenskraftiga priser.

Alla är vi olika och det är alltid vår utgångspunkt från politiken. Valfriheten att få välja hemtjänstutförare, boende och servicetjänster skall vara en självklarhet. Kvaliteten på omsorgen ska alltid ligga i det främsta rummet. Vår bestämda uppfattning är att konkurrens oftast resulterar i effektiviseringar och ökad kvalitet. För att säkerställa att kvalitetskraven uppnås är det av stor vikt att ha ett tydligt uppföljnings- och utvärderingssystem anpassat för så väl verksamheten som drivs i kommunal regi som den som drivs av någon annan. Kvalitetskraven som ställs ska vara lika för både de kommunala och de privata utförarna.

Forskning visar också att med regelbunden fysisk aktivitet på äldre dagar bibehålls både muskelstyrka, balans och koordination. Det är viktigt i både preventivt och rehabiliterande syfte. Förebyggande vård är kostnadseffektivt

Anhöriga som vårdar närstående utgör en oumbärlig resurs. Stödet till dessa ska ges hög prioritet.

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– ett eller flera nya moderna äldreboenden byggs i Härnösand

– det skall vara en självklarhet för omsorgstagarna att själva få välja boende, utförare av hemtjänst, leverantör av mat och andra servicetjänster

– fysisk aktivitet ska främjas på våra kommunala äldreboenden

– kommunen ska vara öppen för  ideella insatser inom äldreomsorgen

– det framgångsrika konceptet ”trygg hemgång” ska ytterligare utvecklas

– forskningsbaserade vård- och omsorgsinsatser ska införas

– ingen senior ska behöva vänta på att få äldrevård

 

 

Trygghet

Alla medborgare i vår kommun har rätt att känna sig trygga både i den offentliga miljön och i sina egna hem. Vi vill göra mer för att säkra tryggheten i hela kommunen. Ingen ska behöva undvika eller känna obehag inför att gå en kvällspromenad, ta vägen förbi torget, eller en busstur, inte i vårt Härnösand.

Platser som är öde på kvällar och nätter upplevs ofta som särskilt otrygga, här har vi i samhällsplaneringen ett ansvar att rusta upp dessa områden med bra belysning och ”tryggare” utformning av våra offentliga miljöer. Vi vill även ha fler trygghetsvandringar där våra medborgare bjuds in att delta på rundvandring där otrygga platser pekas ut för att dessa sedan ska kunna åtgärdas. Snabb borttagning av klotter och skräp bidrar också till att Härnösand kan upplevas som en trevligare och tryggare plats.

Vi vill stärka preventiva insatser för unga som är i riskzonen för kriminalitet eller missbruk. Insatser för dessa människor innebär inte bara ett mer hälsosamt liv för den enskilde, utan också att den relaterade brottsligheten kan minska. Vi vill också att särskilda insatser i samarbete med polisen genomförs mer frekvent riktat mot unga brottslingar så att fortsatta kriminella handlingar försvåras och att en väg ut ur kriminalitet och utanförskap erbjuds dem. I samverkan med både polisen och frivilligorganisationer vill vi utveckla brottsförebyggande åtgärder i vår kommun. För i vår stad ska alla känna sig trygga.

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– betona trygghet i stadsplaneringen, levande centrum med människor i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott

– nedskräpning, graffiti och annan förstörelse av estetiken i stadskärnan ska omedelbart saneras

– öka tryggheten i skolorna

– inrätta insatser för att bryta utanförskap genom jobb och sysselsättning

– vi ställer oss positiva till kameraövervakning av otrygga områden

– förstärka kommunens samverkan med polisen.

 

Jämställdhet

Fortfarande behandlas kvinnor och män olika utan att det finns skäl för detta. Den enskilda människan ska bemötas som den unika individ han, hon eller hen är. Människor kan ofta inte göra fria val utan begränsas av könsnormer. Kvinnor tjänar, äger och bestämmer generellt mindre än män gör. En grundpelare i moderat politik är att varje människa skall ha makten att forma sitt eget liv. För att nå moderaternas vision om ett bättre Härnösand för alla krävs ökad jämställdhet.

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– införa lönekartläggningar inom kommunens verksamheter

– sträva efter en jämn könsfördelning i de kommunala bolagensstyrelserna och kommunensnämnder.

– vara lyhörda inför personalens jämställhetsarbete

 

Jobb och integration

I Moderaternas Härnösand känner sig alla efterfrågade och betydelsefulla. Alla arbetsföra människor har ett arbete, praktik eller utbildning att gå till på dagarna. Det är förutsättningar för att Härnösand ska kunna växa. Det ska vara förmånligare för medborgaren att arbeta än att leva på bidrag, alternativ till bidrag ska alltid prioriteras. Lärlingsplatser på företag ska prioriteras framför artificiell sysselsättning i kommunala verksamheter. Yrkesutbildningar i nära samarbete med näringslivet som leder direkt till arbete ska vidareutvecklas och stöttas. Det måste finnas vägar in på arbetsmarknaden som inte kräver långa högskolestudier eller studievana.

Moderaterna vill att Härnösand ska vara ett öppet, inkluderande samhälle präglat av mångfald och valfrihet där vi tar tillvara på alla människors kunskaper och förmågor. Individernas förutsättningar ska vara i fokus. Vi vet att jobb är nyckeln till god integration och hälsa.

Integrationspolitiken i Härnösands kommun måste gå från omhändertagande till egenansvar för anställningsbarhet. Högre krav måste ställas på arbetsdugliga vuxna människor att gå från bidragsförsörjning till jobb och egenförsörjning. Vi som kommun har ett stort ansvar att hjälpa dessa människor komma i jobb, inte bara för den enskilda individens skull utan också för att kommunen då får mer pengar över att satsa på välfärden. Därför vill vi hjälpa arbetslösa till arbete genom utbildning, matchning och kontakter med näringslivet. Alla som har arbetsförmåga och söker försörjningsstöd i Härnösand ska få ingå i vår ”Jobbsatsning”, som baseras på Solnamodellen. Förenklat handlar Solnamodellen om att kommunen har goda kontakter med näringslivet och ska matcha och rusta arbetssökande för jobb.

I Härnösand ska vuxenutbildningen leda till jobb. Det behövs en mer målinriktad vuxenutbildning som t.ex. att SFI kombineras med yrkesutbildning och praktik i näringslivet.

Vi ser att frivilliga krafter är en tillgång för integrationsarbetet i vår kommun och vill därför stötta fungerande projekt, men också uppmuntra och stötta nya tillsammans med den ideella sektorn.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– det primära syftet med studie- och yrkesvägledning är att öka människors anställningsbarhet och möjligheter att starta företag
– stärka samarbetet mellan arbetsförmedlingen och kommunen
– aktivitetskrav vid försörjningsstöd ska skärpas och breddas till ökad arbetsmarknadskoppling
– vuxenutbildning och yrkesutbildning ska leda till egenförsörjning,
– utveckla samhällsorienteringen för en bättre integration

 

Samhällsbyggnad

En god och attraktiv boendemiljö är en förutsättning för att både människor och företag ska vilja flytta till och etablera sig i Härnösands kommun. Vår kommun har utmärkta möjligheter att erbjuda människor kvalitativa och prisvärda boendeformer och miljöer. Vi vill skapa goda förutsättningar för att ta emot nyetableringar av företag som vill satsa i Härnösand.

I vårt vackra Härnösand har vi havet, sjöar, frisk natur, och närhet till fritidsaktiviteter, året runt, i vår absoluta närhet. Få städer kan erbjuda en så unik närhet och tillgänglighet till naturen som Härnösand kan. Denna vill vi värna och marknadsföra ännu bättre. Den fantastiska Höga Kusten-miljön och landsbygden som omger vår stad har stor potential att utvecklas.

God infrastruktur är en förutsättning för att jobb ska kunna skapas. Det är av största vikt att översiktsplanen hanterar realistiska planer på kort och lång sikt för att öka Härnösands attraktionskraft.

Vi vill tillse att det är en fortsatt god framkomlighet i vår stad för samtliga trafikslag. Vi vill skapa bättre möjligheter för gång och cykeltrafikanter att ta sig säkert fram på utan att det går ut över bil- och nyttotrafiken. Underhåll av gator och vägar skall ges en högre prioritet

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– erbjuda attraktiva boenden efter människors behov och möjligheter

– bygga och förtäta den centrala delen av staden med lägenheter anpassade för alla faser i livet och människors olika behov
– marknadsföra vår kommuns unika möjlighet för ett prisvärt och livskvalitativt boende
– skapa möjligheter för attraktiva boenden på den tätortsnära landsbygden
– verka för fler LIS-områden i Härnösand
– skapa ett mer attraktivt centrum

– underhåll av gator och vägar ska ges en högre prioritet
– flytta investeringspengar till underhåll av gatunätet för att få en bättre gatustandard

 

Kollektivtrafik och infrastruktur

Kollektivtrafiken är viktig för att upprätthålla en god samhällsservice.

Genom att vara öppen för flexibla lösningar med exempelvis mindre bussar, taxi, anrop vid behov, och på sikt självkörande fordon kan vara en framkomlig väg för framtidens kollektivtrafik. En dialog med boende i kommundelarna utanför centrum kan ge fler idéer för att öka effektiviteten i transporterna till dessa områden.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– skapa en kollektivtrafik som underlättar för arbetspendling och ett flexibelt resande

– verka för fler pendlingsparkeringar,
– enklare och flexiblare biljett- och taxesystem som underlättar interregional pendling,

 

Miljö

Härnösands kommun ligger långt fram när det gäller miljö- och klimatarbete. Det är vår ambition att bibehålla den positionen. En god närmiljö främjar god hälsa och är en viktig del i Härnösands attraktionskraft för boende och företagsetablering samtidigt som vi bidrar till en bättre värld.

 

Moderaterna vill:

– fortsätta energieffektiviseringen,

– minska kemikalieanvändningen,
– minska kollektivtrafikens och transporternas miljöpåverkan,
– att ett klimatperspektiv ingår som ett kriterium vid upphandlingar,
– minska pappersanvändandet i kommunen genom e-tjänster,
– reglera avfallstaxan så att det ytterligare lönar sig att källsortera,
– kommunen ska ha långsiktiga mål om att verksamheten inte ska vara klimatpåverkande.

 

Centrumutveckling

I ett Moderatstyrt Härnösand ska vi erbjuda medborgarna, företagare och besökare ett mer levande, attraktivt och tillgängligt centrum. Vi vill att centrum ska vara aktivt både på dagen och på kvällar, året runt. Vår vision är att det ska finnas ett brett och varierat utbud av handel, servicetjänster, näringsidkare, föreningsliv, kultur, både lokala-, nationella- och internationella evenemang.

I och runt vårt centrum är kulturen, fritidsaktiviteter och de gröna värdena betydelsefulla och de spelar en stor roll. Vi vill arbeta aktivt tillsammans med näringslivet för att skapa trevliga aktiviteter i och runt centrum som gör vår kommun levande. Vi lyfter fram ortens olika identiteter, karaktärer och värden för att skapa starka platsvarumärken för kommunens centrum som kan paketeras och kommuniceras till dess målgrupper. Vi tror också att desto mer egenmakt näringsidkarna i centrum får att utveckla sin gemensamma arena -desto bättre kan utvecklingen bli.

En handelsstrategi kan hjälpa oss att utveckla centrum. Handelsstrategin ska vara en överenskommelse om hur man ser på frågor som hur vi skapar förutsättningar för handeln, handelsstrukturer och handelsindex. I strategin ska vi sätta upp gemensamma mål och visioner, komma tillrätta med hur vi kan bibehålla ett levande centrum över tid. För att handelsstrategin ska vara verkningsfull och aktuell måste olika aktörer med olika perspektiv engageras i framtagandeprocessen. Fastighetsägare, köpmän, konsumenter och kulturlivet agerar utifrån olika preferenser, detta ska därför noggrant beaktas i handelsstrategin. Den ska sedan ge stöd för kommunala beslut och ses som ett hjälpmedel i stadsplaneringen i centrum. Strategin skall gälla för perioden 2019–2023. Framtagningen görs i samråd mellan kommun, fastighetsägare och näringslivet under 2019.

 

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– få de olika aktörerna i kommunen att samverka mot en vision och

gemensamma mål

– skapa samsyn på centrumutvecklingsarbetet mellan privat och offentlig verksamhet,

– skapa en handelsstrategi som är en överenskommelse mellan kommunen och näringsidkarna i centrum
– se över infrastrukturen för att tillgängliggöra stadens centrum på ett bättre sätt
– ge en mer inbjudande bild av Härnösands centrum
– skapa ett mer levande torg genom att utveckla utemiljön, möjliggöra för uteserveringar, pop-up scener, torghandel etc.
– återinföra en central, bemannad turistbyrå
– ha kvar parkeringarna vid Bolagsbryggan. Viktigt för handeln med närhet till centrum
– ha två breda infarter till Härnön  Inte smalna av Nybrogatan

 

Näringsliv

Härnösand ska vara en attraktiv kommun där möjligheter att bo, leva och arbeta finns.

Vi vet att 4 av 5 nya jobb skapas i företag med upp till 50 anställda. Utmaningen är att få kommunens företag att växa och att även locka till nya etableringar. En positiv utveckling kräver att företagets förutsättningar är goda och att kommunen är attraktiv för företagen och deras anställda.

Företagens villkor utgörs till stor del av parametrar som inte kommunen eller kommunpolitikerna rår över. Det finns dock en hel del som kan påverkas. Givetvis måste alltid kommunallag och konkurrensregler beaktas men mycket kan göras inom dessa ramar för att stärka företagsklimatet i Härnösand. Transparens och sund konkurrens är en förutsättning för ett bra företagsklimat t.ex. genom att ha en hög prioritet i företagsärenden.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– tillståndsärenden ska ha en korrekt och snabb hantering

– tillämpa ”en väg in” för alla företagsrelaterade tillståndsansökningar för förbättrad service

– inkludera företagarna inför beslut som påverkar företagare om information om planer i samhället,

– dialog är en förutsättning för ett bra företagsklimat

– uppmuntra alternativa driftsformer

– stärka och uppmuntra företagens utmaningsrätt av kommunal verksamhet för att möjliggöra för fler privata utförare i kommunen

– etablera permanenta kontaktsforum där företagare och tjänstemän utbyter information

 

De kommunala bolagen

Bolagen ska verka under affärsmässiga villkor och med stor försiktighet syssla med verksamheter som konkurrerar med privata företag.

I övrigt skall bolagen styras genom ägardirektiv.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– bolagen ska stödja kommunens föreningsliv, skolor, etc.

– bolagen ska aktivt vara delaktiga i studiebesök från skolor och ungdomsorganisationer

– HEMAB ska fortsätta arbetet att öka säkerheten och kvaliteten i kommunens infrastruktur elnät, fjärrvärme, fibernät, vatten och avlopp

– Härnösandshus och HEMAB ska bedriva sin verksamhet utifrån marknadsmässig och sund konkurrens

 

 

Technichus

Moderaterna vill verka för att Härnösand åter blir en framgångsrik skolkommun – för detta behövs ett starkt sienccenter – Tecnichus.

Tecnichus har en stor potential att utvecklas, men kommunen måste visa viljan att utveckla verksamheten i förening med Regionen Västernorrland och dess kommuner.

Vi moderater värnar om Tecnichus och vi vill tillsammans med övriga kommuner i länet utveckla mellannorrlands enda sienccenter.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– tillsätta en kompetent och erfaren styrelse med en stor geografisk spridning.

 

Turism

Turismnäringen i Härnösand har stor utvecklingspotential och kan bli en framtidssektor inom kommunen. Samarbetet inom Härnösand/Höga Kusten Destination är viktig för kommunen. För att resmålet Höga Kusten ska få en hög attraktionskraft och blir långsiktigt konkurrenskraftigt måste detta skapas genom fler attraktiva boende, en god handel och en gastronomisk restaurangnäring med rikt och varierat utbud i goda miljöer.

Moderaterna vill verka för en utveckling av båtturismen i Härnösand genom förbättrad och utvecklad service. Detta för attHärnösand ska ha god status som båt- och sommarstad.

Vi ser att Smitingens Havsbad har en hög utvecklingspotential. Vi tror dock att det är någon annan än kommunen som ska utveckla turistmålet, som camping, utflyktsplats och kanske som matställe. Pite Havsbad är ett exempel på turistmål som verkligen levererar till turistnäringen, vi menar att Smitingen kan bli minst lika bra. Det är en kommunal angelägenhet att den vackra platsen används och utnyttjas, men vi anser inte att det är en kommunal angelägenhet att driva och utveckla havsbadet som turistmål. Vi kommer att verka för att området kommer att utvecklas som turistmål, camping och utflyktsplats med tillhörande faciliteter. Vi ser gärna att en privat exploatör utvecklar området.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– ytterligare utveckla samarbetet inom Höga Kusten Destination

– verka för att ett hotell etableras i Härnösand

– bidra till utveckling av handeln i Härnösand

– uppmuntra och stimulera entreprenörer inom turistbranschen

– medverka till en utveckling av evenemangsverksamhet i Härnösand

– förbättra marknadsföringen av Härnösand som turistmål

– att Smitingens havsbad ska utvecklas som turistmål

 

 

Kultur

Kultur är något som kommer ur människors möten och skapar en kreativitet som är nödvändig för samhällets utveckling och är en hörnsten för vår demokrati och frihet. Vi vill att kulturen skall var fri och inte styras av politiken. Kulturens arbete i landet bedrivs i stora delar av ideella föreningar och organisationer. Föreningarnas huvudsakliga inkomstkällor är idag kommunens olika former av bidrag och stöd. Kommunen ska lägga grunden för att alla invånarna ska få tillgång till kultur. Kultur som bekostas av kommunen ska komma alla till del. De kulturföreningar som får bidrag från kommunen ska följa de riktlinjer och policys som finns upprättade.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– utveckla samarbetet med våra kulturföreningar

– konsthallen flyttas till biblioteket och att biblioteket i sin tur blir Härnösands Kulturhus

– verka för att Kapellsbergs musikskola blir en musikhögskola

 

 

Fritid

En varierad och stimulerande fritid med stor valfrihet är en viktig förutsättning för att Härnösand skall upplevas som en attraktiv plats att bo och verka i. Föreningslivets insatser är en oumbärlig del i fritidsverksamheterna. En kontinuerlig dialog med föreningslivet är därför viktig. Samarbetet med föreningslivet i drift och skötsel av anläggningar bör utvecklas, dels för att bättre möta medborgarnas behov, dels för att kunna bromsa kostnadsutvecklingen. Samtidigt får inte kommunen ofördelaktigt gynna vissa föreningar. Idrottsanläggningar är viktiga för Härnösands attraktionskraft

De föreningar som erhåller föreningsbidrag och andra typer av stöd från kommunen ska ha krav på sig att upprätta en likabehandlingsplan. Om kraven som ställs inte efterföljs kan bidragen eller stöden dras tillbaka.

Dessutom vill vi moderater att möjligheterna till spontanidrott i Härnösand ska bli fler, vi vill att grönytorna i centrum ska göras mer trivsamma, tillgängliga och användbara. Detta vill vi göra för att öka ”rörelsen” i centrum. Samtidigt vill vi värna de platser för fritidsaktiviteter som finns utanför Härnösands centrum.

 

Moderaterna vill vända utvecklingen genom att:

– förbättra samarbetet med föreningslivet

– medverka till att attraktiva kultur, idrotts- och föreningsarrangemang hålls i Härnösand

– erbjuda ändamålsenliga och funktionella fritidsanläggningar