Kollektivtrafiken är viktig för att upprätthålla en god samhällsservice.

Genom att vara öppen för flexibla lösningar med exempelvis bussar som är bättre anpassade storleksmässigt och därmed öppna för fler lokala busslinjer. Utökat samarbete med taxi och en mer behovsanpassad trafik är också en bra väg att gå för att få en mer attraktiv kollektivtrafik. En dialog med boende i kommundelarna utanför centrum kan ge fler idéer för att öka effektiviteten i transporterna till dessa områden.

God infrastruktur är en förutsättning för att jobb ska kunna skapas. Det är av största vikt att översiktsplanen hanterar realistiska planer på kort och lång sikt för att öka Härnösands attraktionskraft. Skall Härnösand nå sitt mål om 30 000 innevånare 2040 så måste man redan nu planera för en ökad biltrafik genom centrum och/eller bygga en tredje bro till ön för att möta intresset för ett boende på Härnön.

Vi vill tillse att det är en fortsatt god framkomlighet i vår stad för samtliga trafikslag. Vi vill bibehålla möjligheterna för gång och cykeltrafikanter att ta sig säkert fram på våra gator utan att det går ut över bil- och nyttotrafiken. Underhåll av gator och vägar skall ges en högre prioritet, ett väl underhållet gatunät gör staden intressantare, håller nere kostnader för innevånarna och gör att större för kommunen kostsamma ingrepp i gatunätet inte behöver bli så frekvent utförda.

I samarbete med Trafikverket vill vi utreda möjligheterna för en broförbindelse mellan Fälle och Nickebostrand för att underlätta pendling till våra tänkta industrisatsningar i kommunen samt mot Sundsvallsregionen.

Moderaterna vill:

– att det skapas en kollektivtrafik som underlättar för arbetspendling och ett flexibelt resande
– att det skapas en kollektivtrafik som underlättar för arbetspendling och ett flexibelt resande
– att det verkas för fler pendlingsparkeringar
– att det verkas för att ett enklare och flexiblare biljett- och taxesystem skapas som underlättar interregional pendling
– att underhåll av gator och vägar ska ges en högre prioritet
– att investeringspengar flyttas till underhåll av gatunätet för att få en bättre gatustandard
– att man återupptar en utredning om en tredje bro till Härnön för att möta det stigande intresset för ett boende på öns sydvästra sida.