Ungdomarna är Härnösands framtid och det är de som ska leva i det samhälle vi bygger idag, därav bör deras åsikter tas i särskild beaktning. Om ungdomstiden i Härnösand upplevs som positiv ökar benägenheten att leva och verka här även som vuxen. I skolan tillbringar ungdomar den absolut största delen av sina liv, och så ska det vara, men även utanför skolan krävs det att vi gör insatser för våra unga. Möjligheten för ungdomar att få sommarjobb och extrajobb ska ökas genom en bättre kontakt med det lokala näringslivet. Genom ett samarbetsnätverk med lokala företag vill vi skapa en kontaktyta där ungdomar kommer i jobb, får lära sig att ta ansvar och får arbetslivserfarenheter för livet. Vi vet att det är väldigt viktigt att redan som ung få komma in på arbetsmarknaden, och att det ökar chansen till arbete senare i livet. Ungdomsarbetslösheten i Härnösand är för hög, vilket är oacceptabelt om vi ska vara en kommun i framkant.

Trygghet bland ungdomar är en viktig faktor. Nolltolerans mot mobbning, sexism och rasism är en självklarhet för oss moderater. Både i skolan, på fritidsgården och i föreningslivet. Skolan har en viktig uppgift i att erhålla en trygg skolmiljö och i att motverka ohälsa bland unga. Alla skolor och elever ska ha tillgång till skolsköterska och kurator.

Alla ungdomar ska visas respekt och bemötas på ett värdigt sätt i kommunens verksamheter oavsett kön, sexuell läggning, var du kommer ifrån eller vilka funktionsnedsättningar du har.

Kommunens verksamhet för fritidsgårdar bör planeras om. Tiderna förändras och så gör även ungdomars fritidsintressen och vanor att besöka fritidsgårdar. Vi vill utveckla de fritidsintressen som våra barn och ungdomar vill ha och det som de är intresserade av. Det kan vara fritidsgårdar och fritidsanläggningar av olika slag.
Vi vill att ungdomars inflytande och politiska intresse ska växa, på riktigt. Inte bara genom tomma ord och löften om medbestämmande. Tillexempel så vill vi tillåta politiska ungdomsförbund vars moderpartier finns representerade i fullmäktige att besöka gymnasiet för kampanjer. Förutom det så vill vi ta fram ett digitalt verktyg där ungdomar ges möjlighet att lämna förslag och åsikter om kommunen, exempel på sådana verktyg finns i andra kommuner därför behöver inte hjulet uppfinnas på nytt.

Moderaterna vill:

– att det skapas trygga offentliga miljöer för barn och unga
– att mobbning, rasism, sexism och utanförskap bekämpas bland unga
– att det skapas en plattform och ett nätverk mellan unga och företag för att skapa kontakter till arbetsmarknaden
– att det verkas för att våra gymnasieungdomar får sommarjobb under sommarlovet
– att skolorna ska få i uppgift att främja politiskt engagemang hos unga