Skärpta straff för sexualbrott

På en pressträff i dag presenterade Tobias Billström, gruppledare i riksdagen och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, ett brett åtgärdspaket och förslag på skärpt lagstiftning för att förbättra rättsväsendets hantering av sexualbrott. För få sexualbrott utreds och klaras upp, och brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Samtidigt är straffen för våldtäkt förhållandevis låga.

– Det finns mycket som är bra med Sverige, men samtidigt finns det problem som vi inte får blunda för. Otryggheten breder ut sig. Därför genomför Moderaterna nu den största satsningen på lag och ordning på 20 år. Vi behöver både arbeta förebyggande och säkerställa att straffen står i proportion till brottens allvar, säger Tobias Billström.

– Brottsutvecklingen måste vändas. Vi vill ge Polisen och rättsväsendet resurser att bekämpa gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten, återta kontrollen i utsatta områden och ta krafttag mot sexualbrott, säger Tomas Tobé.

– Andelen som utsatts för sexualbrott har ökat, och unga är särskilt utsatta. Det är oacceptabelt. Därför vill vi stärka rättsväsendet och ge bättre stöd till brottsoffret. Samtidigt vill vi se skärpta straff för alla våldtäktsbrott. De gärningsmän som gör sig skyldiga sexualbrott ska lagföras och dömas till hårdare straff. Så kan vi upprätthålla förtroendet för rättsväsendet, avslutar Tobé.

Åtgärdsprogrammet består av fem delar:

1. Skärpt straff för alla våldtäktsbrott.
Våldtäkt och våldtäkt mot barn ska leda till ett fängelsestraff mellan 3-7 år. Det innebär bland annat att straffminimum för våldtäkt och våldtäkt mot barn höjs från fängelse 2 år till fängelse 3 år. Grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn ska leda till ett fängelsestraff mellan 5-8 år. Det innebär bland annat att straffminimum för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse 4 år till fängelse 5 år. Synnerligen grov våldtäkt och synnerligen grov våldtäkt mot barn ska leda till ett fängelsestraff mellan 7-10 år. Det innebär bland annat att straffminimum för de allra grövsta brotten ska vara ett år högre än det förslag som sexualbrottskommittén lämnat.

2. Skärpt straff för grovt sexuellt ofredande.
Det finns anledning att se strängare på vissa former av sexuella ofredanden som inte når upp till vad som utgör en våldtäkt. Därför bör en ny rubricering med en högre straffskala införas för sexuellt ofredande. Minimistraffet ska vara fängelse 9 månader och maximistraffet fängelse 3 år.

3. Bättre brottsutredningar.
För att stärka utredningarna ska en åklagare alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. Särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner. Det bör skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet. Det inspelade förhöret ska därefter kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess.

4. Tydligt brottsofferperspektiv.
Skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör höjas avsevärt. Preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn ska avskaffas. Även preskriptionstiderna för övriga sexualbrott bör ses över i skärpande riktning. Rubriceringen ”våldtäkt” bör behållas. Alla som utsatts för ett sexualbrott ska få möjlighet att få ett målsägandebiträde tidigare under processen och kraven på kompetens och lämplighet för den som utses till målsägandebiträde ska skärpas. Bestämmelsen om kränkande fotografering bör utvärderas i syfte att säkerställa att den omfattar fler situationer.

5. En ökad satsning på brottsförebyggande arbete.
Det finns anledning att göra en omfattande studie av de sexualbrott som begås. Det handlar bland annat om brottslighetens karaktär, var och i vilka sammanhang brotten begås, vilka som begår brotten och vilka som är brottsoffer. En sådan studie bör kunna ligga till grund för såväl förändrad lagstiftning som utformning av informationsinsatser och andra åtgärder med syfte att förebygga brott. Rättsväsendets myndigheter ska ges ett tydligt uppdrag att sprida information om sexualbrott. Vidare ska privata och ideella initiativ som syftar till att arbeta mot skeva värderingar på olika nivåer i samhället stödjas. Det kan handla om allt från insatser riktade mot idrottsrörelsen och jargongen i omklädningsrummen till våra skolor och arbetsplatser.